DGW Quickscan

Bij organisatieontwikkeling is het zaak voorgenomen interventies te laten aansluiten bij wat er daadwerkelijk in de organisatie speelt. De Goede Werker Quickscan brengt de actuele stand van zaken binnen de organisatie in kaart door gesprekken te voeren met medewerkers.

Organisational bodyscan

Met de Quickscan brengen we de reeds in de organisatie aanwezige inzichten naar de oppervlakte. Hiertoe onderzoeken we percepties van individuele professionals en rapporteren deze in samenhang met elkaar tegen de achtergrond van de organisatie als geheel. Resultaat is een organizational bodyscan die kan fungeren als kwalitatieve nulmeting van de organisatie.

"In de organisatie aanwezige inzichten naar de oppervlakte brengen"

Bij uitvoer van de Quickscan is de onderzoeksvraag van de opdrachtgever leidend. Meestal voldoet een simpele vraag in de trant van: ‘wat is er volgens betrokkenen, met betrekking tot een bepaald thema, eigenlijk aan de hand?’ Het onderzoek kan zich richten op de organisatie als geheel, of op een centrum of afdeling. Ook kunnen we een Quickscan uitvoeren naar een specifiek onderwerp, zoals ICT. Bijvoorbeeld met als doel de behoefte achter ICT-veranderingen in kaart brengen; niet in termen van requirements en use cases, maar uitgaand van behoeften vanuit het primair proces.

Gedegen methodisch

Bij de Goede Werker-Quickscan maken we gebruik van methoden van kwalitatief onderzoek (zie dit hoofdstuk van dr. Myra van Zwieten in het Handboek Gezondheidszorgonderzoek, 2007) Dit houdt onder meer in dat we de onderzoeksgegevens op zorgvuldige wijze verzamelen en analyseren. Door te benadrukken dat onze interesse uitgaat naar de persoonlijke beleving van medewerkers en er dus geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn, wordt de Goede Werker-Quickscan door medewerkers geenszins als indringend of belastend ervaren, maar juist als veilig en (zeer) prettig. Deze bijlage van een Quickscan die we recent uitvoeren beschrijft onze werkwijze wat meer in detail.

Open, niet-oordelend

Door onze methodiek en open communicatie hierover zijn we in de periode van de Quickscan goed zichtbaar voor de werkvloer. Deze transparantie leidt op zichzelf al tot een zekere betrokkenheid van medewerkers.

"Objectief: het object van onderzoek laten spreken en niet laten vertekenen."

Daarnaast stellen we ons gedurende het onderzoek open en niet-oordelend op. We registreren, analyseren en interpreteren, maar doen dat zo objectief mogelijk, dat wil zeggen: door het object van onderzoek te laten spreken, en niet te laten vertekenen. Deze wijze van kwaliteitsborging is beschreven in het artikel Waardering van kwalitatief onderzoek.

Toegankelijk geschreven

In de Quickscan verbinden we doelstellingen van hoger management met die van de werkvloer en ondersteunende afdelingen. Vanuit onze journalistieke achtergrond stellen we het rapport concreet en begrijpelijk op. Waar mogelijk illustreren we de tekst met – geanonimiseerde – citaten. De Goede Werker Quickscan leidt niet tot een vuistdik abstract rapport, maar tot een toegankelijk document dat – uiteraard in overleg met de opdrachtgever – gelezen kan worden door alle medewerkers.

Oplossingsgericht

In onze analyse laten we ons in belangrijke mate leiden door het zoeken naar concrete aangrijpingspunten voor ondersteuning (door De Goede Werker of een andere partij). Vanwege de aard van het onderzoek zullen de aanbevelingen die we op grond van onze bevindingen doen, gedragen worden door de werkvloer. Dit is een belangrijk doel van de Goede Werker-Quickscan: borgen dat verdere besluitvorming over organisatieontwikkeling plaatsvindt binnen gemeenschappelijk gedragen kaders.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een Quickscan door De Goede Werker? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

  • Certificering
  • ICT-implementatie
  • Veiligheid & toezicht
  • Fusie & Reorganisatie
  • Organisatiecultuur & ethiek
  • Teamopbouw
  • Patiënttevredenheid
  • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.