Procesverbeter­ing & ICT

Het aanbieden van goede zorg vereist een systematische werkwijze. De Goede Werker helpt bij de inrichting, beschrijving en verbetering van een procesmatige wijze van werken. ICT is daar in onze optiek dienstbaar aan.

Procesmatig werken

"Werken met processen leidt tot grotere professionele vrijheid"

Werken volgens vastgelegde processen verhoogt de voorspelbaarheid, samenhang en kwaliteit van werken. Hoe meer standaardhandelingen procesmatig worden uitgevoerd, hoe meer capaciteit en creativiteit je beschikbaar hebt voor de minder voorspelbare situaties die een nadrukkelijk appèl doen op jouw specifieke expertise. Het voelt misschien contra-intuïtief, maar de discipline van het werken met processen leidt juist tot een grotere professionele vrijheid.

Primair proces centraal

Een ander voordeel van een procesmatige wijze van werken is dat dit voor individuele professionals een duidelijk kader biedt; eenieders rollen en verantwoordelijkheden zijn daarbij immers helder omschreven. Is dit nog niet het geval, dan biedt het beschrijven van processen een mooie gelegenheid een pas op de plaats te maken bij de huidige manier van werken.

"Proces­beschrijving biedt pas op de plaats bij huidige manier van werken"

Dit is het uitgangspunt van onze ondersteuning op het gebied van procesverbetering. Iedereen wil een goede werker zijn, zo stellen we, dus staat bij procesverbetering het primair proces centraal. Ook al ligt de aanleiding voor procesverbetering op beheersmatig vlak, in onze benadering zullen de uitvoerders van het primaire proces het meest nauw betrokken zijn bij de beschrijving, evaluatie en verbetering van de werkprocessen.

DGW-proces­ondersteuning

In onze ondersteuningstrajecten nemen we de werkvloer nadrukkelijk mee. Concreet betekent dit dat we al vlot met betrokken medewerkers in gesprek gaan aan de hand van een aantal eenvoudige vragen die in principe door iedereen zijn te beantwoorden:

 • Wat is het doel van het werkproces?
 • Wanneer begint het; wanneer eindigt het?
 • Welke stappen zijn in het werkproces te onderscheiden?
 • Welke documenten, formulieren, (ICT-)systemen of andere materialen worden gedurende het werkproces gebruikt?
 • Wie (medewerkers, patiënten, overigen) zijn bij het werkproces betrokken, en vanuit welke rol?
 • Welke overige aandachtspunten zijn m.b.t. dit werkproces te vermelden?

Het precieze verloop van onze ondersteuning is afhankelijk van de organisatie en het stadium waarin de procesbeschrijving zich bevindt; zie hiervoor de factsheet DGW-procesniveaus. ICT zal daarbij nadrukkelijk aandacht krijgen, zij het vanuit een dienstbare rol. Bijvoorbeeld door het laten maken van dashboard die de resultaten van werkprocessen op samenhangende en inzichtelijke wijze presenteren, en op die manier besluitvorming faciliteren. Of door het ontwikkelen en implementeren van een online samenwerkingsomgeving; zie hiervoor ook bij Innovatielab.

Kwaliteit van werken

Procesverbetering draagt bij aan het wettelijk bepaalde doel om kwalitatief goede zorg te bieden. Volgens de per 1 januari 2016 geldende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de gezondheidszorg (Wkkgz) is goede zorg in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Met onze ondersteuning leidt een traject van procesverbetering tevens tot een grotere werknemerstevredenheid. Doordat we medewerkers in onze werkwijze zo nadrukkelijk bij de procesverbetering meenemen ontstaat een dubbele winst: er wordt gericht gewerkt aan een hogere kwaliteit van zorg, terwijl betrokken medewerkers zich bewust worden van doelen, rollen en verantwoordelijkheden binnen hun eigen werksituatie.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning op gebied van procesverbetering & ICT? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.