Mindful Professional-model™

Iedere functie kent meerdere rollen. Deze rollen brengen verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Voor professionals is een helder besef van eigen rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden van belang. Het Mindful Professional-model helpt deze in kaart te brengen.

CanMEDS-model

CanMEDS-model

Mondiger patiënten, marktwerking in de zorg, schaalvergroting: de zorg is continu in beweging. Over tien jaar ziet de gezondheidszorg er waarschijnlijk weer totaal anders uit. Al deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan professionals. In de zorgopleidingen is dit al goed zichtbaar. Studenten worden voorbereid op een diversiteit aan rollen, zoals communicator, samenwerker en organisator. Het zogeheten CanMEDS-model maakt duidelijk dat een goede zorgprofessional méér is dan iemand die op (para)medisch-technisch gebied bekwaam is. Het symmetrische bloembladmodel illustreert dat de invulling van al die rollen tezamen iemand tot een goede zorgprofessional maakt.

Opleiden in professioneel gedrag

Dit boekje van dr. Myra van Zwieten, geschreven voor docenten en studenten van het AMC, beschrijft een aantal benodigde competenties voor de rol van professional uit het CanMEDS-model. Centrale boodschap hierin is dat ‘de’ goede dokter niet bestaat en dat zelfreflectie daarom een kernactiviteit is van het onderwijs in professioneel gedrag. “Reflectie draagt bij aan kennis over hoe jijzelf als professional functioneert; het is in feite een persoonlijke ontdekkingstocht naar de optimale professional die jij – met al je specifieke persoonlijke bagage – kunt én wilt zijn."

Mindful Professional-model

"Het Mindful Professional-model helpt overzicht houden tussen alle rollen die je als professional vervult"

Het CanMEDS-model is vooral bedoeld als richtsnoer bij het samenstellen van curricula. In aanvulling hierop hebben wij het Mindful Professional-model ontworpen. Dit is bedoeld om professionals te helpen overzicht te krijgen tussen alle verschillende rollen die ze in praktijk vervullen. Uitgangpunt van het Mindful Professional-model is dat het belangrijk is op elk moment te weten welke verantwoordelijkheden je in je werk draagt, en naar wie of wat die verantwoordelijkheden uitgaan.

Mindful Professional-model

In het model onderscheiden we drie verschillende soorten professionele verantwoordelijkheden: Zorg, Samenwerking en Legitimatie. Al het werk dat je uitvoert kent tegelijkertijd deze drie aspecten. Je draagt op moment van handelen binnen een rol: 1) ergens zorg voor; dat doe je 2) binnen een (interprofessioneel) samenwerkingsverband, en 3) op een wijze die legitiem is. Een goede professional heeft aandacht voor al deze drie aspecten van zijn of haar werk.

Zorg

Verantwoordelijkheden op het gebied van Zorg heb je naar die- of datgene waar je vanuit je professionele expertise zorg voor draagt. Die zorgende verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot de (para)medische expertise. Een dokter heeft in de spreekkamer een zorgende verantwoordelijkheid voor de patiënt, als opleider draagt hij zorg voor (co-)assistenten, en in de rol van afdelingshoofd of bestuurder zorgt hij of zij voor de medewerkers uit zijn of haar team. Verantwoordelijkheden op het gebied van Zorg schuiven dus mee met de rol of functie waar je je op dat moment in bevindt.

Samenwerking

Verantwoordelijkheden op het gebied van Samenwerking draag je naar degenen met wie je samenwerkt om je gemeenschappelijke doelen op het gebied van zorg te behalen. Hierbij gaat het om collega’s of anderen met wie je samenwerkt op basis van aanvullende expertise. Dit kunnen professionals zijn binnen je eigen team of organisatie of daarbuiten, die deskundig zijn binnen jouw eigen discipline of op een (heel) ander terrein.

Legitimatie

"Een goede werker is zich bewust van eigen rollen en verantwoordelijk­heden en laat zich daarop aanspreken"

Bij Legitimatie gaat het om verantwoordelijkheden ten opzichte van die- of datgene waaraan je verantwoording over je werk aflegt. Functioneren als professional kan alleen in een situatie waarin je daartoe ben gelegitimeerd, bijvoorbeeld door onderdeel uit te maken van een team, organisatie of beroepsvereniging. Die legitimatie onderhoud je actief, onder meer door het afleggen van verantwoording over de wijze waarop jij als individuele professional invulling geeft aan je werk. Verantwoordelijkheden op gebied van Legitimatie kunnen te maken hebben met organisatiebeleid, professionele richtlijnen, financiële kaders, ethiek, wetgeving et cetera.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

  • Certificering
  • ICT-implementatie
  • Veiligheid & toezicht
  • Fusie & Reorganisatie
  • Organisatiecultuur & ethiek
  • Teamopbouw
  • Patiënttevredenheid
  • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.